Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
# ದೂರು ನೀಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಆರಂಭವಾಗದ ವಿಚಾರಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ನಿಧಾನಗತಿ ವಿರುದ್ಧ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ದಿವಾಣರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ

ತ್ವಯಾ ಮನ್ಯೋ ಸರಥಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮರುತ್ವಃ
ತಿಗ್ಮೇಷವ ಅಯುಧಾಃ ಸಂಶಿಶಾನಾ ಅಭಿಪ್ರಯಂತು ನರೋ ಅಗ್ನಿರೂಪಾಃ

(ಋಗ್ವೇದ: 10-84-1)

ಭಾವಾರ್ಥ: ಓ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಭೋ, ಮಾನವರೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ನಿನಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿ, ಕಷ್ಟಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಾದರೂ, ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹರ್ಷಯುಕ್ತರಾಗಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನುವಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಗ್ನಿರೂಪರಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜೋಮಯರೂ, ಪ್ರಕಾಶಕರೂ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *