Realtime blog statisticsweb statistics
udupibits.in
Breaking News
# ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ !

All posts tagged "ನಗು"

  • ಎನ್.ಶಂಕರ ಕೆಂಚನೂರು ಕವನ: ಕುಹಕ

    ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಂಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ದುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ಗಂಜಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿದ್ದೂ ಸಹಜೀವಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ...

  • ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ

    ತ್ವಯಾ ಮನ್ಯೋ ಸರಥಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮರುತ್ವಃ ತಿಗ್ಮೇಷವ ಅಯುಧಾಃ ಸಂಶಿಶಾನಾ ಅಭಿಪ್ರಯಂತು ನರೋ ಅಗ್ನಿರೂಪಾಃ (ಋಗ್ವೇದ: 10-84-1) ಭಾವಾರ್ಥ: ಓ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ...